Sponsring och samarbeten

Vid beslut om sponsring och samarbeten

När vi tar ställning till om Örebroporten ska gå in som sponsor/samarbetspartner eller inte så styrs det av följande överväganden:

 

Företagsprofilering

Stämmer organisationens verksamhet och mål med de kvaliteter som Örebroporten vill förknippas med – förstärker samarbetet på ett positivt sätt vår image?

 

Marknadsföringseffekter

  • På vilket sätt tillför aktiviteten möjlighet för Örebroporten att genom information och marknadsföring lämna näringslivet en god service i frågor om mark- och lokalutnyttjande i kommunen?
  • På vilket sätt tillför aktiviteten möjligheter till profilering av Örebroportens verksamhet till allmänheten, ägare och andra intressenter?
  • På vilket sätt tillför aktiveten möjlighet att stärka vårt arbetsgivarvarumärke?
  • Hur stor är målgruppen och är det rätt forum?

 

Kundnytta

På vilket sätt tillför aktiviteten kvaliteter/nytta för våra kunder?

 

Företagsnytta

På vilket sätt tillför aktiviteten kvaliteter/nytta för Örebroporten i sin helhet? 

 

Arenaägarprofilering

Har aktören sin hemvist i någon av våra arenor?

 

Koppling till Örebroportens vision 

På vilket sätt kan aktiviteten förknippas med vår vision och bidra till ökat intresse för etablering i Örebro?

 

CSR

Finns det en naturlig koppling mellan aktuellt samhällsengagemang och Örebroportens uppdrag?

En sammanvägning görs av flera av frågeställningarna enligt ovan innan beslut fattas om sponsring/samarbete.

 

Sponsring kan ske av

  • Idrottsföreningar
  • Kulturföreningar
  • Organisationer
  • Evenemang
  • Företagsarrangemang

 

Förfrågningar ställs till carina.olsson@orebroporten.se 

Beslut fattas av Örebroportens VD.

Örebroportens beslut kan inte överklagas.